De Belastingkamer

Checklist belastingaangifte 2023


Checklist van de benodigde gegevens (voor zo ver van toepassing op u) voor de aangifte:
U kunt de checklist ook downloaden in Word-formaat of PDF-formaat.

Onderstaand vindt u de benodigde gegevens voor uw aangifte. Wilt u, als u aangifte per post doet, de gegevens die op u van toepassing zijn vóór 15 maart 2024 sturen naar De Belastingkamer, Pietje Pluisplantsoen 6, 1336 AN ALMERE. Let op: stuur nooit originelen op, altijd kopieën! Of u kunt deze klaarleggen voor het huisbezoek.
 • Kopie jaaropgaaf salaris, uitkering en/of pensioen (van beide partners, indien van toepassing). Vermeld uw geboortedatum op de jaaropgaaf. Heeft u nog geen jaaropgaaf ontvangen? Dan volstaat een salaris/uitkeringsspecificatie van december 2023 ook.
 • Let op! Indien u een uitkering van de UWV heeft ontvangen, krijgt u geen jaaropgaaf op papier toegestuurd. U dient deze zelf te downloaden op www.uwv.nl, middels uw digid.
 • Heeft u recht op een Wajong uitkering? Vermeld dat uitdrukkelijk, want dit staat niet altijd op uw jaaropgaaf vermeld.
 • Overige (neven)inkomsten waarop geen loonheffing is ingehouden, zoals PGB, oppasinkomsten bijvoorbeeld en de gemaakte kosten.
 • Ontvangen partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Graag vermelden vanaf welk jaar u de alimentatie ontvangt.

Koopwoning:
 • WOZ waarde belastingjaar 2023 (peildatum 01-01-2022) Let op: Deze heeft u in het jaar 2023 ontvangen, dus niet van belastingjaar 2024 aanleveren. Heeft u in 2023 twee eigen woningen (zowel in binnenals buitenland) gehad? Dan hebben wij de woz-waarde van beide woningen nodig.
 • Heeft u een tweede woning dan willen wij weten of deze verhuurd is en zo ja voor welk bedrag per jaar. Zo niet, dan willen wij weten of deze leeg is en te koop staat en vanaf welke datum.
 • Hypotheekrenteoverzicht 2023 (Staat meestal in het financieel jaaroverzicht, welke u kunt downloaden via internetbankieren) Let op: De offerte voor uw hypotheek of het renteaanbod dient u niet aan te leveren. Heeft u niet het volledige hypotheekbedrag aan de woning besteed? Vermeld dan uitdrukkelijk welk bedrag wél aan de woning is besteed.
 • Indien u in 2023 een huis gekocht en/of verkocht heeft, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota aflossing hypotheek (bij verkoop van uw woning) en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Indien u in 2023 uw hypotheek overgesloten heeft via de notaris, dan hebben wij een kopie van de notariële afrekening, kopie nota van aflossing oude hypotheek en een kopie van de taxatiekosten nodig.
 • Erfpachtcanon die u in 2023 eventueel betaald heeft.
Gemaakte kosten:
 • Reiskosten (aantoonbaar) naar het werk met Openbaar Vervoer en niet met eigen vervoer van u of uw fiscale partner. Vermeld wie de reiskosten gemaakt heeft en ook de eventueel ontvangen vergoeding van de werkgever.
 • Studiekosten zonder studiefinanciering en omschrijving ervan van u of uw fiscale partner (niet van de kinderen). Vermeld wie de studiekosten gemaakt heeft en het totale bedrag van eventueel ontvangen studiefinanciering.
 • Vermeld eventuele chronische aandoeningen, zoals COPD, hartfalen, maag- en darmaandoeningen, epilepsie, diverse voorgeschreven diëten, etc. van u of uw fiscale partner per persoon.
 • Niet vergoede ziektekosten buiten het wettelijk eigen risico zoals medicijnen, hulpmiddelen, kleding en beddengoed, vervoer naar medisch specialist (het totaal aantal kilometers), aantal kilometers voor ziekenbezoek van uw partner, etc. Graag voor u en uw fiscale partner apart de totalen optellen en specificeren. Het deel van wettelijk eigen risico is niet aftrekbaar.
 • Giften aan ANBI-instellingen (zoek eerst uit of het daadwerkelijk ANBI-instellingen betreffen). Voor periodieke giften hebben wij het RSIN-nummer van de instelling ook nodig.
 • Betaalde partneralimentatie (het totale jaarbedrag). Indien u partneralimentatie betaalt, hebben wij de naw-gegevens en geboortedatum van de ontvanger nodig.
 • Eventueel betaalde kosten voor juridische bijstand (advocaat), ter verkrijging van partneralimentatie of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Betaalde en of ontvangen premies:
 • Betaalde premie voor arbeidsongeschiktheid (denk ook aan hypotheeklasten beschermer). Vermeld wie de premie heeft betaald, u of uw fiscale partner en het totale jaarbedrag.
 • Betaalde premie voor lijfrenteverzekering. Vermeld voor welke partner dit van toepassing is en voeg een kopie van het bijbehorende pensioenoverzicht 2023 en de jaaropgaaf 2022 bij. Let op: van uw pensioenoverzicht hebben wij die pagina nodig waarop de Faktor A, pensioenaangroei staat aangegeven (meestal de achterzijde van de laatste pagina). Vermeld ook op de pagina voor welke partner dit van toepassing is en het totale jaarbedrag. NB kunt u niet uit uw polis opmaken of het een lijfrenteverzekering betreft, bel dan met uw verzekeraar (alleen de premies voor een lijfrenteverzekering is aftrekbaar).
Vermogen:
 • Beginsaldi op 31-12-2022 of 01-01-2023 van al uw binnen- en buitenlandse spaar- en betaalrekeningen, als deze in totaal meer dan € 57.000 bedragen voor alleenstaanden of € 114.000 bij fiscale partners. Heeft u meer dan de genoemde bedragen, dan hebben wij het financieel jaaroverzicht van alle rekeningen nodig. Heeft u groene beleggingen? Vermeld dit er dan uitdrukkelijk bij.
 • De waarde van kapitaalverzekeringen dienen ook opgegeven te worden, maar niet altijd. Vraag uw verzekeraar vooraf of uw kapitaalverzekering in Box 3 opgegeven dient te worden of niet.
 • Betaalde dividendbelasting vanwege beleggingen. Vermeld wie betaald heeft en het totale jaarbedrag.
 • Eventuele vorderingen, andere tegoeden of onroerend goed (woz-waarde).
Overige:
 • Geboortedata thuiswonende minderjarige kinderen
 • Bedrag of beschikking van ontvangen Voorlopige Teruggaaf 2023 (niet van 2024). Vergeet niet aan te geven voor welke van de fiscale partners dit van toepassing is.
 • Eventueel betaalde Voorlopige Aanslag 2023 of de beschikking ervan (niet van 2024). Vermeld erbij voor welke fiscale partner dit van toepassing is.
En alles waarvan u denkt dat het van belang kan zijn voor uw belastingaangifte.

Tips: U hoeft uw polisvoorwaarden van uw verzekering niet naar ons op te sturen. Deze hebben wij niet nodig. Dit scheelt u geld en het is goed voor het milieu!
Wanneer u alle documenten heeft verzameld, vink deze dan af op deze checklist. Dan weet u zeker dat uw aangifte compleet is.


Aangifte via de post
Indien u aangifte per post laat doen en u wilt deze vóór 1 mei gedaan hebben, dan verzoeken wij u om de gegevens die op u van toepassing zijn vóór 15 april 2024 te sturen naar De Belastingkamer, Pietje Pluisplantsoen 6, 1336 AN ALMERE.
Let op: stuur nooit originelen op, altijd kopieën!


Heeft u hulp nodig bij deze checklist of wilt u meer informatie?


Naam
 

E-mail
 

Telefoon